logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto CHOJNÓW
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIEJSKI
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Zakres Kompetencji
plus Urząd Stanu Cywilnego
plus Kontrole
minus OSTRZEŻENIA, KOMUNIKATY
minus Przetwarzanie danych osobowych
 ORGANA WŁADZY
plus Burmistrz Miasta
plus Rada Miejska Chojnowa
 PRAWO LOKALNE
minus Statut
plus Budżet
plus Finanse gminy
plus Uchwały Rady Miejskiej
plus Informacje Urzędu
plus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Zwrot podatku akcyzowego
 INNE
plus Nabór pracowników
plus Wybory, referenda
plus Jednostki organizacyjne
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Akty prawne w wersji elektronicznej
minus Akty prawne w wersji elektronicznej
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Klauzula informacyjna dla interesantów Urzędu Miejskiego w Chojnowie

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), obowiązującego od 25 maja 2018 r., informuję, iż:

 

 1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
  Administratorem Państwa danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Chojnowie  jest  Burmistrz Miasta Chojnowa

Można się z nami kontaktować w następujący sposób:

 1. listownie: Urząd Miejski w Chojnowie, 59-225 Chojnów,  pl. Zamkowy 1
 2. przez adres email: urzad.miejski@chojnow.eu
 3. telefonicznie: 76 81 88 285
   
 1. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH
  Inspektorem ochrony danych (IOD) jest Pan Radosław Kichewko.
  Można  się z nim kontaktować w następujący sposób:
 1. listownie: Urząd Miejski w Chojnowie, 59-225 Chojnów,  pl. Zamkowy 1
  z dopiskiem „IOD”
 2. przez adres e-mail: iod@chojnow.eu
 3. telefonicznie: +48 665 113 071
   
 1. CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA

Cele przetwarzania danych osobowych przez Urząd Miejski w Chojnowie wynikają z realizacji zadań własnych (gminnych) Gminy Chojnów, zadań zleconych oraz innych zadań wyznaczonych przez Radę Miejską Chojnowa.

Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi Ustawa o samorządzie gminnym oraz inne akty prawne zobowiązujące Burmistrza Miasta Chojnowa do przetwarzania danych osobowych Klientów urzędu.
Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 (RODO) będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c  RODO) w oparciu o istniejącą podstawę prawną, wykonywaniem przez administratora zadań realizowanych w interesie publicznym  lub sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO), wykonania umowy, której jest Pan/Pani stroną (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
W przeciwnym wypadku,  zapytamy Państwa o zgodę na przetwarzanie danych  (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

 

4. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

 1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,
 2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów powierzenia danych  podpisanych
  z Administratorem przetwarzają dane osobowe jednak tylko w zakresie niezbędnym do realizacji umowy zawartej z Administratorem,
 3. podmioty realizujące zadania na zlecenie  Administratora Danych Osobowych, takie jak: operator pocztowy, bank jednak tylko w zakresie niezbędnym do realizacji zadań statutowych Urzędu Miejskiego w Chojnowie.

 

 1. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH
  Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe do chwili realizacji zadania, do którego dane osobowe zostały zebrane zgodnie z przepisami obowiązującego prawa a następnie, jeśli chodzi o materiały archiwalne nie dłużej niż przez czas określony dla danej kategorii archiwalnej wskazany w przepisach o archiwizacji zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w  sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt  oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r. nr.14 poz.67)

 

 

 1. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ
  Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:
 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 3. prawo do przenoszenia swoich danych jednak tylko w sytuacjach  opisach w art. 20 pkt. 1 lit. a oraz lit. b  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 (RODO);
 4. prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
 5. prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
 6. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 7. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych jednak tylko w sytuacjach w których została ona przez Państwa wyrażona;
 8. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych  (adres, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem lub Inspektorem Ochrony Danych. Dane kontaktowe wskazane są w pkt. 1 oraz pkt. 2.

 

 1. INFORMACJA O WARUNKACH ZGODNOŚCI PRZETWARZANIA DANYCH

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie określonego przepisu prawa, który zobowiązuje urząd do pozyskania i przetwarzania takich danych.

 

Pozyskiwanie Pani/Pana danych może również odbywać się na podstawie umowy, jeśli jest Pani/Pan jej stroną oraz na podstawie zgody na przetwarzanie danych – w określonych przypadkach.

 

 1.  INFORMACJA O ZAUTOMATYZOWANYM PODEJMOWANIU DECYZJI

Urząd Miejski w Chojnowie nie wykorzystuje mechanizmów związanych z zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji.

 

Ilość odwiedzin: 4399
Nazwa dokumentu: Przetwarzanie danych osobowych
Osoba, która wytworzyła informację: Administrator
Osoba, która odpowiada za treść: Administrator
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2021-10-11 14:03:10
Data udostępnienia informacji: 2021-10-11 14:03:10
Data ostatniej aktualizacji: 2021-10-11 14:04:12

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner